งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวบุษรอ  นิโลง นักวิชาการศึกษา นางสาวศศิธร  อินน้ำหอม นักวิชาการศึกษา และนายอักมาล  เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561  (KM YRU Forum 2018 ) โดยมีคณะกรรมการจาก 7 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่