งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. เร่งรัดพัฒนา ยืนหยัดบนพื้นฐานแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน ในกิจกรรมที่ 1 “การวิเคราะห์ SWOT สู่แผนกลยุทธ์การเงิน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน ในกิจกรรมที่ 1 “การวิเคราะห์ SWOT สู่แผนกลยุทธ์การเงิน” ภายใต้การกำกับดูแลโครงการดังกล่าวโดยอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ SWOT สู่การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ จำนวน 50 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคลากรภายนอก และบุคลากรภายในองค์กร

แกลเลอรี่