งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส

วันนี้ (6มี.ค.62) ที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสในวันนี้ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การกระทำของบุคลากรที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

แกลเลอรี่