งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย แผนระยะ 20 ปี

วานนี้ (18เม.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี โดยมีอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณาจารย์ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่