งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (21 มิ.ย.62) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา มีสุข  2. อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และ3. อาจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 

 

แกลเลอรี่