งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (25 มิ.ย.2562) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา 2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 3. อาจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 

แกลเลอรี่