งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2561

วันนี้ (1 ต.ค.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง คณะกรรมการประเมินฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏะลา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งตัวเเทนบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวเเทนนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

แกลเลอรี่