งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

enlightenedมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

enlightenedมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

mail หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

mail หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

mail หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

mail หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

mail หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

mail หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

mail หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

mail หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

enlightened รายวิชาเฉพาะ

enlightened รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

enlightened รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightened รายวิชาเฉพาะ

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

enlightenedหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

enlightenedหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

enlightenedหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

enlightenedหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์