งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การสรรหากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประเมินแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) กำหนดจัดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2563

 

เกณฑ์การสรรหากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


1. ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่มาประเมิน 

 

2. กรรมการประเมินอย่างน้อย 1 คน ต้องอยู่ในบัญชีผู้ประเมินของเครือข่ายราชภัฏ 


3. กรรมการประเมินจากภายในต้องอยู่ในบัญชีผู้ประเมิน  

mail   แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประเมินตุณภาพการศึกาษาภายในระดับหลักสูตร 

 

สามารถสรรหาและจัดส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการประเมินมายังอีเมล [email protected] ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563