งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์)

วันนี้ (25 มิ.ย.2563) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบเกณฑ์การประเมินเครือข่ายราชภัฏ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจาร์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ (ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย) 2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) และควบคุมการประชุมผ่านระบบ Google meet โดยนายอักมาล  เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคะแนนการประเมิน 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง

แกลเลอรี่