งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562  ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์เครือข่ายราชภัฏ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่