งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร คมส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คมส.มรย. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

วานนี้ (29 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และอาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คมส.มรย. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ทุก้านสู่การพัฒนาท้องถิ่น

แกลเลอรี่