งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษย์ฯ มรย. ร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ โครงการพัฒนาสมรรถะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ

วานนี้ (26 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส&รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารงาน ในความรับผิดชอบที่สูงขึ้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีระบบ เป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ โดยใช้คุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน 

แกลเลอรี่