งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

enlightenedมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

enlightenedมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558

enlightened​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightened​หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

enlightened​หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

enlightenedหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

enlightened​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

enlightened​รายวิชาเฉพาะ

enlightened​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightened​รายวิชาเฉพาะ

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

enlightened​รายวิชาเฉพาะ

enlightened​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightened​รายวิชาเฉพาะ

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

enlightened​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

enlightened​หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

enlightened​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

enlightened​หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

enlightened​หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

enlightened​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์