งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

smiley ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548)

 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)

 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2557 

 รายงานบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

  หนังสือรับทราบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

  สมอ.08 ปีการศึกษา 2561