งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

        แผนพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2562

        แผนพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

     ​   รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI กลุ่ม 2

        ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  พ.ศ. 2556

        ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

        วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

        แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

        แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)