งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

        แผนพัฒนาอาจารย์ 

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

     ​   รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI กลุ่ม 2

        ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  พ.ศ. 2556

        ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

        แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

        แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)