งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

smiley ตัวบ่งชี้  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ข้อบังคับสภามหาสฃวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

 คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2557

 

smiley ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ปฏิทินการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แบบรายงานการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)

 แบบรายงานการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ.6)

 แบบรายงานการติดตามการจัดทำมคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรีัยนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 แบบรายงานการติดตามการจัดทำมคอ.5 และมคอ.6 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรีัยนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

smiley ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 

smiley ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา