งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ด้านการกำกับงานประกันคุณภาพ

•  ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา