งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้ง / ปฏิทิน

mail ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

mail ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

mail ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 1/2562 (สำหรับอาจารย์) NEW

mail ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2/2562 (สำหรับอาจารย์)NEW

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1968/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1922/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6023/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5827/2561 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5991/2561 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

mail ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

mail ปฏิทินการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา