งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้ง / ปฏิทิน

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1968/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1922/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6023/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5827/2561 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

mail คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5991/2561 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

mail ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

mail ปฏิทินการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา