งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงคณะฯ

smiley แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

smiley แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561