งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการคณะฯ

enlightenedปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (35 โครงการ)

 

enlightenedปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560