งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการคณะฯ

enlightenedปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (30 โครงการ)

enlightenedปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (35 โครงการ)

enlightenedปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560