งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนพัฒนาบุคลากร

yes แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

yes แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 -2564