งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) ผู้บริหารคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการศึกษาที่ดำเนินการภายใต้นโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ ซึ่งทางคณะมมนุษย์ฯได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงส์  แก่นอินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  เภาทอง เสนอเเนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานในปีการศึกษา 2562 

แกลเลอรี่