งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวเเทนคณะมนุษย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (KM: Knowledge Management)

วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 63) ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอักมาล เบ็ญหาวัน นักวชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวบุษรอ  นิโลง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (KM: Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประเด็นการจัดการความรู้ในการจัดกิจกรรม KM YRU FORUM 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนด 4 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นที่ 1 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย

3. ประเด็นที่ 3 นวัตกรรมในการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

4. ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร)

แกลเลอรี่