งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษย์ฯ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (19 ก.พ. 2563) ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณวุฒิและกำหนดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) สำหรับหลักสูตรที่มีกรอบอัตรากำลัง การเก็บชั่วโมงกิจกรรม การเขียนวิจัยและบริการวิชาการในการบูรณาการกับการเรียนการสอน การกอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะฯ การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย และวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยง และประเด็นการจัดการความรู้ KM

แกลเลอรี่