งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร คมส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คมส.มรย. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วานนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คมส.มรย. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ทุก้านสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

แกลเลอรี่