งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

 

 แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2562
                    ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2561
                    ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2560

  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                    ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561 - 2565                                                                                                

 ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                    กฎกระทรวง 7 ฉบับ