งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

 

 แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง