งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย
กันยายน - ตุลาคม 2560 นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด
พร้อมอัพโหลดเข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ (http://eservice.yru.ac.th/research)
นักวิจัย
30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการวิจัย
14 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะกรรมการวิจัย
18 ธันวาคม 2560 ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)
นักวิจัย,
นักวิชาการศึกษา
ธันวาคม 2560 - กรกฏาคม 2561 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
1 - 10 เมษายน 2561 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ในระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย
30 มิถุนายน 2561 นักวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 3 เล่ม ) นักวิจัย
1 - 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการวิจัย
1 – 20 สิงหาคม 2561 นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย นักวิจัย
25 สิงหาคม 2561 นักวิจัยอัพโหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นักวิจัย
31 สิงหาคม 2561 นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกเงินงวดที่ 2 (50%) นักวิชาการศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2561 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย
กันยายน 2561 นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด
พร้อมอัพโหลดเข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ (http://eservice.yru.ac.th/research)
นักวิจัย
ตุลาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการวิจัย
ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะกรรมการวิจัย
ตุลาคม 2561 ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)
นักวิจัย,
นักวิชาการศึกษา
ตุลาคม 2561 - กรกฏาคม 2562 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
 เมษายน 2562 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ในระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย
 มิถุนายน 2562 นักวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 3 เล่ม ) นักวิจัย
กรกฎาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการวิจัย
สิงหาคม 2562 นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย นักวิจัย
 สิงหาคม 2562 นักวิจัยอัพโหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นักวิจัย
สิงหาคม 2562 นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกเงินงวดที่ 2 (50%) นักวิชาการศึกษา