งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

               business agreement, contract law, law of contract, legal document, offer and acceptance notes icon  แบบ คมส.สญ.1 สัญญารับทุน 36000

               business agreement, contract law, law of contract, legal document, offer and acceptance notes icon  แบบ คมส.สญ.1 สัญญารับทุน 18000

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    ายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเดี่ยว งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560