งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่