งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ออกแบบลายผ้าโดยการมัดย้อม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม ได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ออกแบบลายผ้าโดยการมัดย้อม ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งจำนวน 100 คน เป็นกิจกรรมที่เด็กๆสนุกสนานในการสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเสื้อยืด

แกลเลอรี่