งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ อบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ สำนักวิทยบริการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัถุประสงค์    
1.เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนนภาคใต้มีความรู้และความสามารถในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.เพื่อพัฒนาการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนรักการอ่านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม

แกลเลอรี่