งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดย อาจารย์สวพร จันทรสกุล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพบ้านตำบลทรายขาว
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพบ้านตำบลทรายขาวสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้
 

แกลเลอรี่