งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา                                                 ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่