งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ นำองค์ความรู้เรื่อง "แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน" สู่ชุมชน

มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบริการวิชาการนำองค์ความรู้เรื่อง "แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน" สู่ชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) มีการแสดงละครนิทานพื้นบ้านของนักศึกษาและการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียน" ในกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นและการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” ด้วยการสาธิตกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า และ ด้วยการสาธิตกิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้าน แก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

แกลเลอรี่