งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาภาษาจีนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่