งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2560

ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2560

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติ คุณและประกาศนียบัตร ซึ่งมีด้วยกัน 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานสร้างสรรค์
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่  

วิธีการสมัคร

1. นักวิจัยกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์ม ประวัติและผลงานวิจัยของผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเข้ารับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560” แล้วส่งให้คณะภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 

เกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใน 3 ปี นับจากปีที่ให้รางวัล
2. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ทำเป็นรายบุคคลหรือคณะวิจัย
4. ต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ทำเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตร
5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง
6. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด