ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ได้รับการจดแจ้งสิทธิบัตรการออกแบบ 4 ผลงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ได้รับการจดแจ้งสิทธิบัตรการออกแบบ 4 ผลงาน 

ลวดลายผ้า โคกเคียน 1  เลขที่คำขอ 2202005204

ลวดลายผ้า โคกเคียน 2  เลขที่คำขอ 2202005205

ลวดลายผ้า ไผ่งาม      เลขที่คำขอ 2202005206

ลวดลายผ้า เลิศรสเบตง  เลขที่คำขอ 2202005207

แกลเลอรี่