ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ภายใต้หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ “Journal Journey : เขียนอย่างไร...ให้ได้ไป Scopus)”

19-21 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพกิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ “Journal Journey : เขียนอย่างไร...ให้ได้ไป Scopus)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีแนวทางสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาตินั้น เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน อาจารย์ นักวิจัย ที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัย แต่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์นั้น อาจเนื่องมาจากความไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และต้องการความรู้ความชำนาญในการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการสำหรับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1gTYVAzyJD5fEkaG8ZTCLgL7P8k_bMlPe?usp=share_link

แกลเลอรี่