ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิท 5

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวแสดงความชื่นชม พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ ในการทำกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่วาดภาพฝาผนังอาคารเรียน ด้านพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ในพระอุปถัมภ์ (สมเด็จย่า) ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา อีกทั้งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีสีสร้างสรรค์ รายวิชาจิตรกรรม รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบทัศนศิลป์ ของหลักสูตร ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนสู่การปฏิบัติงานจริง

แกลเลอรี่