ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กับ มหาวิทยาลัยมาตารัม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กับ มหาวิทยาลัยมาตารัม

โดย ผศ.ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.นินุสรา มินทราศักดิ์ และเหล่าคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมาตารัม นำโดย Head of Research & Community Service, university of mataram : Prof. Dr. H. Sukartono, Dean, Faculty of Law: Dr. Lalu Wira Pria Suhartana,  Head Dept. Of International Relations: Prof. Dr. Muhammad Sood และคณาจารย์จากหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relations) ในรายละเอียด อันประกอบด้วยความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ความร่วมมือด้านการวิจัยและการตีพิมพ์

แกลเลอรี่