หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชาแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่, วิชภูมิศาสตร์กายภาพ, วิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, วิชาพิบัติภัยศึกษา, วิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก, วิชาภูมิสารสนเทศ, วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์, วิชาการศึกษาประชากร, วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น,วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย และวิชาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
086-5975191 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์ราศรี สวอินทร์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชาเทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา วิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ วิชาสังคมภิวัตน์ วิชาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น วิชาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา วิชากฎหมายเบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ และวิชารัฐธรรมนูญไทย

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
095-0366288 ต่อ -
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียใต้, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก, วิชาอารยธรรมโลก, วิชาระบอบการเมืองการปกครองไทย, วิชาการเมืองระหว่างประเทศ, วิชาสังคมภิวัตน์, วิชาทักษะชีวิติและจิตสาธารณะ, วิชาวิถีโลก, วิชาเอเชียศึกษา, วิชาวัฒนธรรมกับสังคม, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่, และวิชามหาอำนาจในสังคมโลก

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-9202363 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์วิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ศาสนาเปรียบเทียบ, พุทธจริยศาสตร์, จริยศาสตร์ตะวันออก, ปรัชญาและศาสนา

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
086-1618553 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ภูมิศาสตร์, แผนที่และการแปลความหมาย, การสำรวจระยะไกล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
085-6740024 ต่อ -
ชื่อ :
นางสาวฟาตีเม๊าะ มะมิง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรสังมศึกษา, ดูแลระบบ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
081-9909030 ต่อ -