หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชภูมิศาสตร์กายภาพ, วิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก, วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์,วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
086-5975191 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์ราศรี สวอินทร์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ, วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา, วิชากฎหมายเบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา 

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
095-0366288 ต่อ -
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียใต้, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-9202363 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์วิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ศาสนาเปรียบเทียบ, พุทธจริยศาสตร์, จริยศาสตร์ตะวันออก, ปรัชญาและศาสนา

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
086-1618553 ต่อ -
ชื่อ :
อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ภูมิศาสตร์, แผนที่และการแปลความหมาย, การสำรวจระยะไกล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
085-6740024 ต่อ -