บุคลากร

นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : wilaiwan.kib@gmail.com


ความเชี่ยวชาญ :

ภูมิศาสตร์

อาจารย์ราศรี สวอินทร์
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (-)

อีเมล์ : rasri.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (-)

อีเมล์ : suparus.m@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

ประวัติศาสตร์

นายวิทิต บัวปรอท
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Wilhitmail@hotmail.com


ความเชี่ยวชาญ :

ศาสนาเปรียบเทียบ, พุทธจริยศาสตร์, จริยศาสตร์ตะวันออก  

ผลงานทางวิชาการ :

ปรัชญาและศาสนา

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : maliwanrakwong@gmail.com


ความเชี่ยวชาญ :

ประวัติศาสตร์

นางสาวฟาตีเม๊าะ มะมิง
(เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : fatimoh1988@gmail.com


ความเชี่ยวชาญ :

ดูแลระบบหลักสูตรสังคมศึกษา