บุคลากร

นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ภูมิศาสตร์

อาจารย์ราศรี สวอินทร์
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (-)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายวิทิต บัวปรอท
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ศาสนาเปรียบเทียบ, พุทธจริยศาสตร์, จริยศาสตร์ตะวันออก  

ผลงานทางวิชาการ :

ปรัชญาและศาสนา

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ประวัติศาสตร์

นางสาวฟาตีเม๊าะ มะมิง
(เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ดูแลระบบหลักสูตรสังคมศึกษา