ประวัติความเป็นมา

6 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลให้วิทยาลัยครูยะลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีโดย พ.ศ. ๒๕๒๒ วิทยาลัยครูได้เปิดสอนวิชาเอกสังคมศึกษา เรียกว่า หมวดวิชาสังคมศึกษา       มีหัวหน้าหมวดเป็นผู้ดูแล ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาซึ่งมีหัวหน้าภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สภาสถาบันราชภัฏมีมติให้สถาบันราชภัฏจัดการบริหารคณะต่างๆ เป็นแบบโปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการบริหารคณะต่างๆ เป็นแบบหลักสูตรเพื่อให้การบริหารจักการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนร่วมมากขึ้น หลักสูตรสังคมศึกษาจึงได้จัดขึ้นตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และได้เปฺดสอนมาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ หน่วยกิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙