หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติหลักสูตรสังคมศึกษา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

       ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูยะลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี โดย พ.ศ. 2522 วิทยาลัยครูยะลาได้เปิดสอนวิชาเอกสังคมศึกษา เรียกว่า หมวดวิชาสังคมศึกษา มีหัวหน้าหมวดเป็นผู้ดูแล ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาซึ่งมีหัวหน้าภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา ในปี พ.ศ. 2540 สภาสถาบันราชภัฏมีมติให้สถาบันราชภัฏจัดการบริหารคณะต่างๆ เป็นแบบโปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการบริหารคณะต่างๆ เป็นแบบหลักสูตรเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนร่วมกันมากขึ้น หลักสูตรสังคมศึกษาจึงได้จัดตั้งขึ้นตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และได้เปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน

       ปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามคำสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 22/2561 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562