หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาหลัก

       ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข