วัตถุประสงค์

30 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษาและเป็นพลเมืองดีตามที่สังคมพึงประสงค์

2. เข้าถึงแหล่งเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้โดยยึดหลักทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตราฐานวิชาชีพ

4. สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ