กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาสังคมศึกษา

11 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผลการทดลองสอนและนำเสนอสื่อการเรียนรู้ ณ ลานวัฒนธรรมมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา ๒๑๓๐๓๐๕ เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยผู้นำเสนอนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้สอนอาจารย์ราศรี สวอินทร์smiley