หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฮารีซะ สะบิดิง นางสาวจินตนา อะแดวี และนางสาวนูรีละห์ เดจิ ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

แกลเลอรี่