หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.๖

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-net ป 6 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

แกลเลอรี่