หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวัดและประเมินผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

          ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการสอน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕ – ๔๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวัดและประเมินผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

          ๑. ความรู้พื้นฐาน หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผู้เรียน

          ๒. การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนำเสนอและวิพากษ์ข้อสอบ

          ๓. การสร้างข้อสอบวัดทักษะการปฏิบัติ (Rubrics Scoring) นำเสนอและวิพากษ์ข้อสอบ

          ๔. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (IOC , ความยากง่าย, อำนาจจำแนก, ความเชื่อมั่น)

          ๕. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (TAP)

          ๖. การวักและการประเมินโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ (google form)

          ๗. การวัดและประเมินผู้เรียนโดยใช้ Addlication Plickers

          ๘. การวัดและประเมินผู้เรียนโดยใช้ Addlication Socrative

แกลเลอรี่